Regulamin Centrum e-Learningu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 33/2021
z dnia 26 marca 2021 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Centrum e-Learningu
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja W Krakowie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Centrum e-Learningu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwane dalej „CeL”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną.
 2. CeL działa w oparciu o przepisy:
  1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
  2. Statutu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 14 czerwca 2019 roku;
  3. niniejszy Regulamin.
 3. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

§ 2

Działalność CeL

 1. Do zadań CeL należy:
  1. promowanie, inicjowanie i organizowanie działań wspierających proces kształcenia w Uczelni w zakresie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość (w tym e- learningu);
  2. projektowanie, organizowanie szkoleń dotyczących e-learningu akademickiego;
  3. wspieranie pracowników dydaktycznych, naukowych Uczelni w zakresie merytorycznym, metodycznym i technicznym kształcenia na odległość;
  4. projektowanie, organizowanie oraz dystrybucja kursów i szkoleń e-learningowych;
  5. promowanie, inicjowanie i organizowanie w Uczelni działań mających na celu wykorzystanie i tworzenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych;
  6. wspieranie działań w zakresie tworzenia i dystrybucji szkoleń certyfikowanych;
  7. promowanie, organizowanie i wspieranie działań mających na celu usprawnienie procesu kształcenia na odległość dla osób z niepełnosprawnościami;
  8. zarządzanie studiem nagrań i sprzętem audio-wizualnym;
  9. administrowanie i zarządzanie platformą, systemem Wirtualnych Laboratoriów i VRLab-em wdrożonych w ramach projektów (Zrównoważony Rozwój Uczelni, Uczelnia Dostępna);
  10. kreowanie i utrzymywanie kontaktów z podobnymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami zajmującymi się tematyką kształcenia na odległość (w tym e-learningiem).
 2. W zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1 CeL współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Dla potrzeb realizacji podejmowanych przedsięwzięć, CeL może organizować interdyscyplinarne zespoły projektowe, eksperckie i doradcze.

§ 3

Kierownik CeL

 1. Pracą CeL kieruje Kierownik CeL.
 2. Kierownika CeL powołuje i odwołuje Rektor na warunkach określonych w Statucie.
 3. Kierownik CeL jest przełożonym pracowników CeL.
 4. Do kompetencji Kierownika CeL należy w szczególności:
  1. kierowanie, organizacja i koordynacja prac i działalności CeL;
  2. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia i zmian warunków umów zatrudnionych w CeL pracowników;
  3. ustalanie czasu pracy i obowiązków podległych pracowników;
  4. koordynacja współpracy CeL z jednostkami organizacyjnymi Uczelni i podmiotami zewnętrznymi;
  5. reprezentowanie CeL na zewnątrz;
  6. nadzór nad racjonalną gospodarką mieniem Uczelni zgromadzonym w CeL;
  7. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań CeL;
  8. nadzór na działalnością i funkcjonowaniem studia nagrań i VRLab-em;
  9. organizacja działalności komercyjnej, w tym sporządzanie umów i przestrzeganie ustalonych zasad współpracy;
  10. zawieranie umów w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora.
 5. Kierownik CeL ponosi odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie majątkiem CeL.

§ 4

Zasoby CeL

 1. W CeL funkcjonują:
  1. studio nagrań;
  2. VRLab.
 2. Wewnętrzne zasady użytkowania studia nagrań i VRLab-u określa Kierownik CeL.

§ 5

Finansowanie działalności CeL

 1. CeL działa w oparciu o plan rzeczowo-finansowy CeL, będący częścią Planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
 2. Środki finansowe na działalność CeL pochodzą z:
  1. budżetu Uczelni;
  2. innych dotacji budżetowych Uczelni;
  3. funduszy zewnętrznych;
  4. przychodów uzyskanych z działalności własnej prowadzonej przez CeL;
  5. kosztów pośrednich realizowanych projektów;
  6. dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
  7. innych źródeł.
 3. W celu dodatkowego finansowania CeL może pozyskiwać środki z dotacji i grantów zewnętrznych.
 4. CeL korzysta ze składników majątku Uczelni przydzielonych przez Rektora, na zasadach obowiązujących jednostki organizacyjne Uczelni.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu zatwierdza Rektor.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacje wewnętrzne Uczelni.
POWER
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum e-Learningu
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
+48 880 574 254
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK